Công Ty Cổ Phần Cảng Rau Quả - The Vegetexco Port Jont - Stock Comany
 
  Địa chỉ : Số 1 đường Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM __ __ ĐT: 84-08) 773 1120 – 773 1121 __ __ Fax: (84-08) 8 733 342 __ __ Email : vegeportjco@vnn.vn __ __ Website : http://www.vegeport.com
Liên Hệ

ĐĂNG NHẬP THÀNH VIÊN
Tên đăng nhập:
Mật khẩu :
   
 
BIÊN BÀN VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
 
 
Các tập tin đính kèm::
Biên bản và Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2020
BB +NQ của ĐHCĐ thường niên năm 2020_Công ty cổ phần Cảng Rau Quả.pdf
 
Trang : 1
  www.vegeport.com www.vegeport.com www.vegeport.com www.vegeport.com www.mychau.com.vn www.vegetexcohcm.com www.vegetexcovn.com.vn
Truy Cập 1477955 Công Ty Cổ Phần Cảng Rau Quả - The Vegetexco Port Jont - Stock Comany